Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

Kupujúci Spotrebiteľ má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia Tovar, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky Tovaru.

Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 OZ nemožno mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bolo po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré Kupujúci z obalu vyňal az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal .

Odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej v článku VI. ods. 1 VOP. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže Kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný Predávajúcim, ktorý tvorí prílohu VOP. V prípade odstúpenia Kupujúceho Spotrebiteľa za použitie štandardného formulára Predávajúceho potvrdí predávajúci bez zbytočného odkladu v textovej podobe jeho prijatie. Odstúpiť možno korešpondenčne, a to na adrese prevádzkarne alebo sídla Predávajúceho alebo na adresu jeho elektronickej pošty.

V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa ustanovenia čl. VI ods. 1 VOP sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Tovar musí byť Predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy.

Ak odstúpi Kupujúci od Kúpnej zmluvy, nesie Kupujúci náklady na vrátenie Tovar Predávajúcemu, a to aj v tom prípade, ak nemôže byť Tovar pre svoju povahu vrátiť poštou.

V prípade, že Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy podľa ustanovenia čl. VI. ods. 1 VOP, vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho (okrem sumy predstavujúce dodatočné náklady na dodanie Tovar vzniknuté v dôsledku Kupujúcim zvoleného spôsobu dodania Tovar, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania tovaru ponúkaný Predávajúcim) do štrnástich (14) dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy Kupujúcemu, a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od Kupujúceho prijal, pokiaľ Kupujúci neurčí inak. V prípade, že Tovar bolo platené na dobierku, Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že mu peňažné prostriedky budú zaslané na jeho bankový účet, ktorý je na tento účel povinný oznámiť Predávajúcemu. Kupujúcemu týmto nevzniknú žiadne ďalšie náklady. Ak odstúpi Kupujúci od Kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu skôr, než mu Kupujúci Tovar vráti alebo preukáže, že Tovar Predávajúcemu odoslal.

Ak je spoločne s Tovarom z Kúpnej zmluvy poskytnutý Kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy Kupujúcim, stráca darovacia zmluva vo vzťahu k takémuto darčeku účinnosti a Kupujúci je povinný spolu so tovarom vrátiť Predávajúcemu aj poskytnutý darček vrátane všetkého, o čo sa obohatil.

 

Tieto osobné údaje sú spoločnosťou COLOP CZ s.r.o. spracovávané na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (ďalej tiež len "GDPR") na účely odpovede na položený dotaz. Viac informácií je možné získať v záložke Osobné údaje.