Nakladanie s osobnými údajmi

Spoločnosť COLOP CZ s.r.o., IČO: 60066547, so sídlom Na Výhony 291, Borovany, PSČ: 373 12, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Českých Budějoviciach, pod sp. zn. C 3454 (ďalej len "Správca 1" alebo "Spoločnosť") a Vami vybraný obchodný partner, ktorý je identifikovaný v zozname Partnerov na adrese www.peciatkycolop.sk (ďalej len "Správca 2" alebo "Partner") sú spoločnými správcami (obaja spoločne ďalej tiež len "Spoloční Správcovia") a spracúvajú poskytnuté osobné údaje v rozsahu:

a. meno, priezvisko, adresa, IČO, webová adresa, telefónne číslo a emailová adresa u fyzickej osoby Kupujúceho,

 

b. meno a priezvisko kontaktnej osoby, emailový prípadne telefonický kontakt na túto osobu u Kupujúceho právnickej osoby,

 

c. bankové spojenie Kupujúceho v prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy,

 

a to na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (ďalej tiež len "GDPR") za účelom splnenia zmluvnej povinnosti poskytnutím služby .

 

Údaje uvedené v bode ods. 1 písm. a) tohto článku sa ďalej v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR Partnerom spracované za účelom prípadného vymáhania nároku z porušenia zmluvy. Proti tomuto spracovanie je Kupujúci oprávnený namietať podľa čl. 21 GDPR.

Kupujúci má právo kedykoľvek žiadať prístup k svojim spracovávaným osobným údajom, opravu a doplnenie neúplných osobných údajov, vymazanie svojich osobných údajov, obmedzenia spracovania, a ďalej uplatňovať právo na prenosnosť údajov.

Kupujúci je povinný uvádzať svoje Osobné údaje správne a pravdivo, a informovať Spoločné správca bez zbytočného odkladu o zmene svojich Osobných údajov. Kupujúci odoslaním Objednávky potvrdzuje, že poskytnuté Osobné údaje sú presné, a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie Osobných údajov.

Spracovaním Osobných údajov Kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Týmto spracovateľom môže byť Kupujúcim vybraný dopravca realizujúcich dopravu Tovar podľa Kúpnej zmluvy.

Osobné údaje Kupujúceho budú spracovávané po dobu najviac 3 roky (ďalej len "Doba").

Ak zanikne však Kúpna zmluva zakladajúca dôvod pre spracovanie osobných údajov Kupujúceho pred uplynutím Doby, sú Spoloční správcovia oprávnení spracovávať ich v nevyhnutnom rozsahu najdlhšie po dobu jedného (1) roka po tom, čo taká skutočnosť nastane.

Obmedzeniami podľa ust. Ods. 6 a 7 tohto článku nie je dotknuté právo Spoločných správcov spracovávať osobné údaje Kupujúceho v nevyhnutnom rozsahu aj potom, avšak len v rozsahu potrebnom na zachovanie správnej správy, najdlhšie však po dobu desiatich (10) rokov odo dňa, čo Zmluva zanikne. Ukladá Ak však právny predpis Spoločným správcom povinnosť viesť evidenciu po dlhšiu dobu, než uvedenú v predchádzajúcej vete tohto odseku, alebo ak možno na základe právneho predpisu uložiť Spoločným správcom povinnosť oznámiť tretej osobe takýto údaj aj po uplynutí zhora uvedenej doby, sú Spoloční správcovia oprávnení spracovávať osobné údaje Kupujúceho v nevyhnutnom rozsahu aj po dobu stanovenú takýmto právnym predpisom. Spracovanie prebieha v elektronickej podobe automatizovaným systémom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

Osobné údaje nebudú bez predchádzajúceho súhlasu Kupujúceho odovzdávané tretím osobám, okrem osôb realizujúcich dopravu Tovar podľa Kúpnej zmluvy.

Kupujúci má ďalej právo na podávanie sťažností na spracovanie osobných údajov dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov (www.uoou.cz).

Ak požiada Kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, sú Spoloční správcovia povinní mu túto informáciu oznámiť. Správca, ktorý informáciu poskytne je oprávnený za také poskytnutie informácie požadovať od Kupujúceho primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

Správca 1 a Správca 2 majú medzi sebou uzatvorenú Zmluvu o spoločnom spracovaní osobných údajov, podľa ktorej je

a. Správca 1 zodpovedný za

 

i. spracovanie osobných údajov Kupujúcich, najmä za plnenie informačných povinností voči dotknutým subjektom údajov - Kupujúcim, a za zabezpečenie výkonu ich práv podľa GDPR,

 

ii. zabezpečenie spoločného kontaktného miesta pre Kupujúci a za bezodkladné poskytovanie informácií o podnetoch a žiadostiach Kupujúcich Správcovi 2,

 

iii. za zabezpečenie prevádzky a údržby webového rozhrania www.peciatkycolop.sk;

 

b. Správca 2 je zodpovedný za

 

i. spracovanie a zabezpečenie ochrany osobných údajov Kupujúceho v súvislosti s plnením zmluvné povinnosti - dodanie tovaru.

 

Viac informácií o ochrane Vašich osobných údajov nájdete v záložke Zásady ochrany osobných údajov

V prípade akýchkoľvek otázok či pripomienok sa neváhajte obrátiť na Správca, a to prostredníctvom emailu na adrese: obchod@colop.cz, alebo prostredníctvom listu na adresu: COLOP CZ s.r.o., Na Výhony 291, 373 12 Borovany.